Terapeutiskt arbete

Psykoterapi

I terapirummet möter jag barn, unga och vuxna som är i behov av professionell hjälp under en kortare eller längre tid. I arbetet med barn inbegrips alltid föräldrar eller annan vårdnadshavare. 

Jag har lång erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer och vet kraften som föds i mötet med en annan människa. Orden spelar roll, men också det ordlösa. Det vi visar i handling.

Många års erfarenhet av familjevård och utvecklande av det utvidgade terapirummet – familjevård i ett terapeutiskt sammanhang – har lärt mig lita till, och skapa plats för, närvaro och delaktighet. 

Beprövad erfarenhet liksom forskning visar på betydelsen av det terapeutiska mötet, och på vem terapeuten är: dennes levda erfarenhet, teoretiska kunskap, antaganden, hållning och sätt att vara och förhålla sig i världen. 

Jag är legitimerad psykoterapeut sedan 1997. Hemmahörande i psykodynamisk och systemisk tradition. Använder KBT när så är behövligt. Följer ingen specifik metod eller manual utan anpassar innehåll och tonläge utifrån den människa som sitter framför mig.

Handledning

I rollen som handledare vill jag erbjuda en trygg plats för personalgrupper och enskilda professionella att utforska och utvidga det egna arbetet. I rummet finns plats för tvivel, frågor, vilsenhet och rädsla, men också för stolthet, glädje och lust.

Reflekterande processer, gestaltning, rollspel, skrivande och delat läsande tas i bruk utifrån behov och önskan.

För närvarande handleder jag personalgruppen vid Barnrättsbyrån samt två familjehemsverksamheter. I arbetet som lektor ingår handledning av studenter. Essäskrivande ligger mig speciellt varmt om hjärtat.

Undervisning

Jag undervisar blivande socionomer och familjeterapeuter vid universitetet i Göteborg och i Lund. Sommaren 2021 avslutades ett flerårigt samarbete med Jan Pålsson vid Ersta Sköndal Högskola där vi mött hundratals blivande familjeterapeuter. Tillsammans har vi utvecklat och integrerat essäskrivande för att synliggöra såväl terapeutens påverkan som centrala fenomen i det terapeutiska arbetet.